Images de page
PDF
ePub

R. Affirmative, priusquam cantetur Tantum Ergo, si tunc aliae dictae sint Preces; secus, negative, nisi aliter Apostolica Auctoritate statutum fuerit.

The question was again raised quite recently :

Q. An... in solemni expositione Augustissimi Sacramenti, juxta vetustissimum ordinarium liturgicum, post hymnum Tantum Ergo orationi SSmi Sacramenti Deus, qui nobis adiici possint aliae collectae ? R. Negative, juxta Decretum n. 4194 ad x diei 23 novembris 1906,1

The decree referred to is that which we have just quoted. If, then, the officiant wishes to chant other prayers on the occasion of a novena, he must insert them before the Tantum Ergo. After this hymn has been sung it is not correct to chant any prayer except that of the Blessed Sacrament until the Benediction has been given.

T. O'DOHERTY.

1 S.C.R. 26 April, 1918.

DOCUMENTS

ENCYCLICAL LETTER OF HIS HOLINESS POPE BENEDICT XV ORDERING PUBLIC PRAYERS FOR THE PEACE CONGRESS

(December 1, 1918)

AD VENERABILES FRATRES, PATRIARCHAS, PRIMATES, ARCHIEPISCOPOS, EPISCOPOS ALIOSQUE LOCORUM ORDINARIOS, PACEM ET COMMUNIONEM CUM APOSTOLICA SEDE HABENTES, PER QUAS PUBLICAE INDICUNTUR PRECES PRO CONVENTU DE PACE COMPONENDA.

BENEDICTUS PP. XV

VENERABILES FRATRES SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM

Quod iam diu orbis terrarum anxie expetebat, quod christianae gentes omnes magnis precibus implorabant, quod Nos, ut communium dolorum interpretes, paterno erga omnes studio instanter quaerebamus, id momento factum cernimus ut arma tandem conquieverint. Nondum quidem crudelissimo bello finem solemnis pax imposuit; sed tamen pactio illa, qua caedes et vastationes terra mari caeloque intermissae sunt, ianuam aditumque ad pacem feliciter patefecit. Quae rerum subita commutatio cur evenerit, multiplices variaeque sane possunt caussae afferri: verum si ultima et summa ratio quaeritur, ad Eum demum mens attollatur oportet, cuius nutu moventur omnia, quique, sollicita bonorum comprecatione ad misericordiam inductus, dat humano generi ut a tam diuturno angore luctuque respiret. Itaque pro tanto beneficio ingentes benignissimo Deo agendae sunt atque habendae grates: gaudemusque ob eam rem in orbe catholico crebras et celebres pietatis publicae significationes factas esse. Nunc autem illud est a Dei benignitate impetrandum ut collatum mundo beneficium ac munus cumulet quodammodo et perficiat Scilicet propediem in unum convenient qui, populorum mandato, debent iustam mansuramque pacem orbis terrae componere. Deliberatio iis habenda est talis, qua nec maior unquam nec difficilior in ullo hominum consilio habita esse videatur. Nimium quantum igitur divini luminis ope indigent, ut recte possint mandatum exsequi. Quum vero communis salutis hoc vehementer intersit, profecto catholicorum omnium, qui, e sua ipsorum professione, humanae societatis bono et tranquillitati student, officium est assistricem Domini sapientiam eisdem delectis viris comprecando conciliare. Huius officii Nos, quotquot sunt catholici homines, commonefiant volumus: quare, ut e proximo conventu magnum illud Dei donum exsistat quod est vera pax, christianis iustitiae principiis constituta, vos, Venerabiles Fratres, Patri luminum propitiando publicas ad arbitrium vestrum supplicationes in unaquaque vestrarum dioecesium

[ocr errors]

paroecia indicere maturabitis. Nostrum vero erit, cum Iesu Christi Regis Pacifici vices, quamquam nullo merito, geramus, pro apostolici muneris vi et auctoritate contendere, ut quae ad tranquillitatem ordinis et concordiam toto orbe perpetuandam consulta erunt, ea volentibus animis ubique a nostris excipiantur, inviolateque serventur.

Auspicem divinorum munerum ac testem benevolentiae Nostrae, vobis et Clero populoque vestro apostolicam benedictionem amantissime, in Domino impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum die 1 mensis decembris MDCCCCXVIII Pontificatus Nostri anno quinto.

BENEDICTUS PP. XV.

(Translation.)

TO THE VENERABLE BRETHREN, PATRIARCHS, PRIMATES, ARCHBISHOPS, BISHOPS, AND OTHER ORDINARIES OF PLACES, BEING IN PEACE AND COMMUNION WITH THE APOSTOLIC SEE.

BENEDICT XV.

VENERABLE BRETHREN, SALUTATION AND APOSTOLIC BENEDICTION. That which the whole world has long anxiously awaited, which all the Christian nations have vigorously prayed for, which We, as the interpreter of the common sorrow, in fatherly zeal for all, have sought, we now see realized in the cessation of strife. Not indeed that a solemn peace has as yet terminated this most cruel war; but that the armistice, through which a pause has been given to the slaughter and devastation on land and sea and in the sky, has happily opened a way to peace. For this sudden change in affairs many and various causes can be assigned: but indeed, if the final and highest cause is to be sought, the mind must turn to Him, by Whose word all things are moved, and Who, through the solicitous prayers of all good men, being led to show His mercy, has granted to the human race a respite from its long anguish and turmoil. Therefore, for so great a benefit, it is right that we express our most profound gratitude to the good God and We rejoice that on this account frequent and striking evidences of public piety have been manifested throughout the Catholic world. Now, however, we must pray that, through the goodness of God, this gift and benefit conferred on the world may be further increased and perfected. At no distant day there will be assembled, at the request of the Peoples, those who are to frame a just and lasting peace for the world. Men have never met in council for a more important or more difficult deliberation. There is, therefore, all the greater need for the Divine inspiration, if their object is to be rightly attained. And as it is of the utmost importance to the common safety, it is especially the duty of all Catholics, who, from their very profession, desire the good and tranquillity of human society, to gain through prayer the aid of the Divine Wisdom' for the Delegates. It is Our wish that all Catholics should be forcibly reminded of this duty. Wherefore, in order that that great gift of God, a true peace, may result from the approaching Congress, a peace based on the Christian principles of justice, you, Venerable

[ocr errors]

Brethren, will hasten to announce in every parish in your dioceses public prayers, chosen at your discretion, to propitiate the Father of Light. As representing, though through no merit of Our own, Jesus Christ, the King of Peace, it will be Our duty to see, by virtue of Our Apostolic office and authority, that those things which may be decided upon for the perpetuation of tranquillity and concord throughout the whole world, shall be willingly accepted and inviolately preserved on all sides by our people.

As earnest of the Divine Favour and in testimony of Our benevolence, We lovingly grant in the Lord to you, the clergy, and your people the Apostolic Benediction.

Given at Rome, at St. Peter's, on the first day of December, 1918, in the fifth year of Our Pontificate..

BENEDICT XV.

DECREE IN REFERENCE TO CLERICS RETURNING FROM MILITARY SERVICE

(October 25, 1918)

SACRA CONGREGATIO CONSISTORIALIS

DECRETUM

DE CLERICIS E MILITIA REDEUNTIBUS

Redeuntibus e militari servitio clericis, oportet ut Ordinarii omnes maximo cum studio nitantur eos omnes a mundano pulvere detergere, quo inter armorum strepitus et quotidiana pericula pronum est etiam religiosa corda sordescere, eosque ab irregularitatibus et ab impedimentis quae dimicando contraxerint liberare. Hoc sane exigit ipsorum clericorum bonum, fidelium animarum salus et Ecclesiae utilitas.

Itaque Beatissimus Pater Benedictus PP. XV, dum cum Episcopis universis impense dolet grave vulnus ecclesiasticae disciplinae illatum clericos adigendo ad militare stipendium faciendum, quod, praeter reliqua, tot paroccias spiritualibus subsidiis et Seminaria suis alumnis magno cum christianae plebis detrimento privavit; in praesenti cum pax diu desiderata in eo iam sit ut lucescere videatur, ad sanctum finem assequendum renovandi in sacerdotibus a militia reversis ecclesiasticum spiritum et diluendi noxas quas forte contraxerint, auditis haud paucis Archiepiscopis nationum omnium quae inter se praesenti bello dimicarunt, de consulto peculiaris coetus Eñorum Cardinalium, haec quae sequuntur, statuit ac decrevit :

CAPUT I
De irregularitatibus

1. Omnibus Ordinariis locorum et religiosorum facultas conceditur dispensandi ab irregularitate ex defectu corporis cum suis sacerdotibus e militari servitio revertentibus, quoties ex testimonio scripto magistri

caeremoniarum, qui sacerdotem examini subiecerit, plane constiterit ipse posse sine alieno auxilio servare cum decore omnes ritus necessarios in Missae celebratione praescriptos; onerata super hoc ipsorum Ordinariorum conscientia.

In casibus vero gravioribus vel dubiis, et quoties agatur de non promotis ad sacerdotium, recurrendum erit ad S. Sedem.

2. Pariter omnibus Ordinariis facultas conceditur dispensandi, saltem ad cautelam, ex irregularitate, quae a canonistis olim dicebatur ex defectu lenitatis, quoties sacerdotes, clerici et seminariorum seu religionum alumni in eam incurrerint non ex facto proprio sed ex necessitate, coacti nempe ad arma capessenda et mortem vel mutilationem forte inferendam. Quoties vero agatur de clericis in sacris qui, non legum necessitate coacti, sponte sua se obtulerunt ad arma suscipienda, aut ea susceperunt, pro dispensatione ad S. Sedem erit recurrendum, firmo tamen praescripto can. 188, n. 6o.

Quapropter Ordinarii, praevio examine in singulis casibus, decernant cum revertentibus e militia quos ab irregularitate absolvere possint, quos ad S. Sedem remittere debeant.

Ipsi autem sacerdotes qui e militia revertuntur et sciunt se irretitos esse irregularitate S. Sedi reservata, ne audeant sacris ministrare ante obtentam dispensationem.

CAPUT II

De dandis et assumendis informationibus

3. Singuli locorum Ordinarii de clericis et Seminariorum alumnis alterius iurisdictionis, qui in sua dioecesi militare servitium obeuntes per notabile tempus commorati sunt, vel adhuc commorentur, notitias, quantum fieri potest plenas, propriis illorum Ordinariis quam cito praebere accuratissime satagant: idque gravissimum conscientiae officium esse reputent, quo neglecto, haud modica christianae rei oriri poterunt detrimenta.

Notitias autem, quas Ordinarii de suis clericis et alumnis receperint, complere studeant per informationes ab aliis fontibus ac personis, ad rem quam diligentissime assumptis, ac demum per examen etiam personale de quo infra.

CAPUT III

De sacerdotibus saecularibus et regularibus

4. Sacerdotes, sive saeculares sive religiosi, redeuntes e militia, intra decem dies a reditu tenentur se sistere coram Ordinario suo eique exhibere litteras Ordinarii Castrensis vel saltem militaris cappellani sui, aliaque documenta quae testimonium reddant de eorum vita et moribus; quae omnia proinde secum afferre curabunt. Ordinario autem eos percontanti de iis quae pertinent ad externam seu publicam vitae rationem quam in militia duxerunt, de operibus ibi actis, de locis ubi commorati sint, respondere ex conscientia secundum veritatem iubentur.

Qui intra tempus superius praefixum Ordinarium suum non adibunt,

« PrécédentContinuer »